ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕ Rs. 280 /- ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು (Through Debit Card, Credit card Net Banking Phonepe, Paytm or UPI  etc) . OR Bank Transfer

Once you successfully application Fee Rs. 280 /- Paid, You can able to download the Hall Ticket

ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು Rs. 280 /- ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನ್ನು  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

bhavyabharat@hdfcbank (UPI from Phonepe or google Pay Or Paytm)

OR

Bank Transfer

HDFC BANK
Account NAME: BHAVYABHARAT COMMUNICATIONS SERVICES PVT. LTD.
Account NO: 50200020726643
IFSC CODE : HDFC0001206
BRANCH : KH ROAD

If Application Fee directly paying to company account no, To get hall ticket please chat with us by clicking bellow online chat form.

NOTE : If Application Fee not paid you cannot allow to download exam Hall Ticket

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ : ನೀವು ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು  ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲದ್ದರೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ