ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕ Rs. 280 /- ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು (Through Phonepe, Google Pay, Paytm or UPI APPS ) . OR Bank Transfer

OR

HDFC BANK
Account NAME: BHAVYABHARAT COMMUNICATIONS SERVICES PVT. LTD.
Account NO: 50200020726643
IFSC CODE : HDFC0001206
BRANCH : KH ROAD