ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು  : ತಾಲೂಕು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ 

ವೇತನ  : Rs. 16,500 To Rs. 18,000

ವಯೂಮಿತಿ : 18 years to 48 years

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ : SSLC PUC ITI DIPLOMA OR ANY DEGREE

TALUKU REGIONAL OFFICER

APPLICANT PERSONAL INFORMATION

APPLICANT CONTACT INFORMATION

APPLICANT EDUCATION INFORMATION

CANDIDATE KYC DETAILS